Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το σχέδιο Εστία, το οποίο ενισχύει την ικανότητα αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ουσιαστικά, το κράτος θα επιδοτεί κάθε χρόνο το 1/3 της δόσης των δανειοληπτών που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, ενώ οι πρώτες πληρωμές από το κράτος, τοποθετούνται γύρω στον Μάρτιο του 2020.

Εκτιμάται πως από το σχέδιο Εστία θα επωφεληθούν 10 χιλιάδες δανειολήπτες, ενώ ταυτόχρονα υποβοηθιούνται και οι τράπεζες καθώς με την επιχορήγηση της νέας δόσης, δάνεια τα οποία ήταν μη εξυπηρετούμενα θα ενταχθούν στα εξυπηρετούμενα, κάτι που θα επηρεάσει θετικά τα κεφάλαια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το συνολικό κόστος για το κράτος υπολογίστηκε στα €815 εκατ. (€33 εκατ. το χρόνο) στα 25 χρόνια του κύκλου ζωής του σχεδίου.

Το Εστία θα είναι ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Εργασίας.

Οι αιτητές, που θα υποβάλλουν τις αιτήσεις στις τράπεζες ή στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων που διατηρούν τα δάνειά τους και θα συμμετέχουν στο σχέδιο, θα πρέπει να υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση και έντυπο εξουσιοδότησης.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν τα 51 παραστατικά. Από πλευράς τραπεζών και εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, μνημόνια συναντίληψης υπέγραψαν με την κυβέρνηση για συμμετοχή στο «Εστία», η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική Τράπεζα, η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), η Alpha Bank, η Astrobank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης και η Gordian Holdings.

Δυνητικά δικαιούχοι στο Σχέδιο Εστία είναι δανειολήπτες που τα δάνεια τους ήταν μη εξυπηρετούμενα την 30ή Σεπτεμβρίου του 2017, ενώ η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας τους δεν πρέπει να ξεπερνά τις €350 χιλ.

Παράλληλα θα πρέπει να πληρούν και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια που κυμαίνονται από €20 χιλ. μέχρι €60 χιλ. και τα οποία είναι σε συνάρτηση με τη σύνθεση της οικογένειας.

Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης απηύθυνε χθες έκκληση στο κοινό όπως υποβάλει την αίτησή του.

«Αυτό είναι το σχέδιο και τώρα είναι η ώρα που ο κάθε δανειολήπτης που έχει το σπίτι του ως εξασφάλιση και δυσκολεύεται να πληρώσει το δάνειο, να υποβάλει την αίτησή του», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

Τέλος, ο Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας κάλεσε όλα τα μέλη του όπως υποβάλουν αιτήσεις για ένταξη στο σχέδιο Εστία, ασχέτως αν η αίτηση έχει πιθανότητα απόρριψης, αφού αυτό θα δώσει έναν πρώτο υπολογισμό για το πόσοι θα ενταχθούν και πόσοι θα μείνουν εκτός του σχεδίου.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Σε μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι εμπίπτουν στο σχέδιο Εστία.

Αν ο αιτητής είναι μεγάλος σε ηλικία, μπορεί να προσθέσει δεύτερο πρωτοφειλέτη στο δάνειο για να μεγαλώσει τη διάρκειά του;

Όχι.

Η διάρκεια αποπληρωμής θα βασίζεται στην ηλικία του αιτητή.

Πώς θα υπολογίζεται η διάρκεια αποπληρωμής του αναδιαρθρωμένου δανείου;

Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου ορίζεται ως ακολούθως με βάση την ηλικία του αιτητή:

• Ηλικία 18-50, χρόνος αποπληρωμής 25 χρόνια.

• Ηλικία 51-55, χρόνος αποπληρωμής 20 χρόνια.

• Ηλικία 56-60, χρόνος αποπληρωμής 15 χρόνια.

• Ηλικία 61-65, χρόνος αποπληρωμής 10 χρόνια.

• Ηλικία ≥66, χρόνος αποπληρωμής 5 χρόνια.

Αν υπάρχουν άλλες εξασφαλίσεις στο υφιστάμενο δάνειο, όπως καταθέσεις ή υποθήκες άλλων ακινήτων (πέραν της κύριας κατοικίας), αυτές θα εμπίπτουν στο Σχέδιο;

Στην περίπτωση που το δάνειο/δάνεια εξασφαλιζόταν/ονταν και από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις, η συμμετέχουσα θα προσφέρει επιπρόσθετο αναδιαρθρωμένο δάνειο σε ένα ποσό που θα ισούται με το χαμηλότερο μεταξύ:

(α) του εναπομείναντος υπολοίπου του δανείου κατά την ημερομηνία αναδιάρθρωσης (μετά από το αναδιαρθρωμένο δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία),και (β) της αγοραίας αξίας των εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Σημειώνεται ότι το επιπρόσθετο αναδιαρθρωμένο δάνειο δεν θα λαμβάνει κρατική χορηγία.

Θα χρεώνονται στον αιτητή οποιαδήποτε αρχικά τραπεζικά έξοδα; Δεν θα υπάρχει καμία επιπρόσθετη χρέωση στον αιτητή από την αναδιάρθρωση.

Ποια θα είναι η διαδικασία εκτίμησης της υποθηκευμένης κύριας κατοικίας;

Κατά τη διαδικασία θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος δύο εκτιμήσεων:

μίας εκτίμησης που θα διεξάγεται εκ μέρους τράπεζας και μίας εκ μέρους του αιτητή, εκτός αν ο αιτητής αποδέχεται την εκτίμηση της τράπεζας.

Σε περίπτωση που η υψηλότερη εκτίμηση με βάση τις εκθέσεις εκτιμήσεων, που αναφέρονται πιο πάνω, είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη χαμηλότερη εκτίμηση συν το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) αυτής, ο αιτητής οφείλει εντός πέντε ημερών από την ημέρα παραλαβής της τελευταίας έκθεσης εκτίμησης να ζητήσει τον διορισμό τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή ο οποίος, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τον διορισμό τού, θα ετοιμάζει ανεξάρτητη εκτίμηση της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας.

Σε περίπτωση διορισμού τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, ως αγοραία αξία της κύριας κατοικίας θεωρείται ο μέσος όρος των δύο πλησιέστερων εκτιμήσεων.

Σε περίπτωση που οι τρεις εκτιμήσεις διαφέρουν μεταξύ τους ισομερώς, τότε ως αγοραία αξία της κύριας κατοικίας θεωρείται ο μέσος όρος των τριών εκτιμήσεων.

Ποιος θα επωμίζεται το κόστος εκτίμησης της κύριας κατοικίας;

Το κόστος για τις υπηρεσίες του κάθε εκτιμητή θα καταβάλλεται από το πρόσωπο που τον διόρισε.

Στην περίπτωση διορισμού τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, το κόστος θα αναλαμβάνεται εξ ημισείας από τον αιτητή και την τράπεζα.

Ποια περιουσιακά κριτήρια θα πρέπει να πληρούν οι αιτητές που εντάσσονται στο Σχέδιο;

Τα υπόλοιπα καθαρά οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία του αιτητή δεν θα πρέπει για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2016, 2017 και 2018, καθώς και τον μήνα πριν, να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας, όπως αυτή θα προκύψει από την εκτίμησή της, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις €250.000.

Επιπρόσθετα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται ώστε οι αιτητές να εντάσσονται στο Σχέδιο:

Ο αιτητής πρέπει να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2013 και εντεύθεν.

Η συνεχής διαμονή δεν διακόπτεται αν απουσίαζε:

(α) για μέχρι ένα μήνα κάθε έτος,

(β) για λήψη θεραπείας για λόγους υγείας και (γ) προσωρινά για σπουδές.

Η λύση αναδιάρθρωσης που θα προσφερθεί στον δανειολήπτη να είναι βιώσιμη.

Οποιαδήποτε μετρητά ή καταθέσεις, πέραν είτε των €10.000 είτε του 20% των υπόλοιπων καθαρών οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων του αιτητή, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, τα οποία δεν εξασφαλίζουν οποιεσδήποτε πιστωτικές διευκολύνσεις του αιτητή, θα πρέπει να καταβληθούν έναντι των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων πριν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Εξαιρούνται αυτά που ανήκουν σε εξαρτώμενα τέκνα του αιτητή.

Ο αιτητής θα πρέπει να δώσει γραπτή συγκατάθεση για πρόσβαση του αρμόδιου φορέα σε οποιαδήποτε στοιχεία, τα οποία ο αιτητής οφείλει όπως προσκομίσει για την εν λόγω αίτηση και για επιβεβαίωση των οικονομικών του στοιχείων από τον αρμόδιο φορέα.

Ποιος αποφασίζει εάν ο αιτητής πληροί τα κριτήρια;

Ο αρμόδιος φορέας, που είναι το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Πού θα απευθύνονται οι πελάτες για τυχόν παράπονα που αφορούν στο Σχέδιο;

Στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, που θα συσταθεί από τον αρμόδιο φορέα για χειρισμό ενστάσεων, απαιτήσεων, καταγγελιών και άλλων διαφορών σχετικά με το Σχέδιο.

Μπορεί κάποιος πελάτης του οποίου η τράπεζα συμμετέχει στο Σχέδιο να μη συμμετέχει στο Σχέδιο;

Μπορεί, αλλά θα πρέπει να αποπληρώνει το δάνειό του με βάση την υφιστάμενη συμφωνία με τη συμμετέχουσα, χωρίς την κρατική χορηγία.

Επιπρόσθετα, η συμμετέχουσα θα μπορεί να εκτελέσει τα απαραίτητα μέτρα για ανάκτηση των οφειλόμενων.

Πως θα χειριστεί ο αρμόδιος φορέας τις περιπτώσεις όπου ο πελάτης έχει χωρίσει, έχει ο ίδιος άλλη μόνιμη κατοικία και στο υποθηκευμένο ακίνητο διαμένουν η πρώην σύζυγος και ανήλικα τέκνα;

Ο χειρισμός περιπτώσεων χωρισμένου ζεύγους, που δεν καλύπτονται από το Σχέδιο, θα εξετάζεται από την Ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό από το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Έχει δικαίωμα ο αιτητής να υποβάλει ένσταση για την απόφαση του αρμόδιου φορέα;

Αν ναι, ποια είναι η διαδικασία;

Ναι.

Ο αιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων εντός ενός μήνα από την ημερομηνία λήψης γνωστοποίησης της απόφασης.

Το Σχέδιο θα καλύπτει και επαγγελματική στέγη με αξία μικρότερη των €350.000;

Όχι.

Το Σχέδιο καλύπτει μόνο δάνεια που είναι συνδεδεμένα με την κύρια κατοικία.

Πώς θα χειρίζονται οι περιπτώσεις με προβλήματα ως προς τον τίτλο ιδιοκτησίας της κύριας κατοικίας;

Σε περιπτώσεις που η κύρια κατοικία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για το Αναδιαρθρωμένο Δάνειο Κύριας Κατοικίας, άλλα μη βεβαρημένα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούν να γίνονται αποδεκτά ως εξασφάλιση από τη συμμετέχουσα κατά την κρίση της, η αξία των οποίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την αξία της κύριας κατοικίας.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση διαζυγίου.

Πώς θα χειριστεί ο Φορέας τις περιπτώσεις όπου εκκρεμεί διάταγμα δικαστηρίου σε σχέση με διαζύγιο ή διαφορών με την Εταιρεία Ανάπτυξης Γης;

Ο χειρισμός εξειδικευμένων περιπτώσεων θα εξετάζεται από την Ειδική Επιτροπή που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί και δεν καταβάλει τα αποδεικτικά στοιχεία που θα του ζητηθούν για να αξιολογηθεί η αίτησή του;

Ο δανειολήπτης δεν θα μπορεί να συμμετέχει στο Σχέδιο.

Σε αυτή την περίπτωση, η Συμμετέχουσα θα μπορεί να εκτελέσει τα απαραίτητα μέτρα για ανάκτηση των οφειλόμενων.

Έχει το δικαίωμα ο αιτητής να ενταχθεί στο Σχέδιο αν είναι δέκτης άλλων κοινωνικών παροχών;

Ναι, αλλά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην προσμέτρηση του οικογενειακού εισοδήματος με κάποιες εξαιρέσεις.