Σφίγγουν τα κολάνια ασφαλείας στην περιοχή Βασιλικού – Πυκνώνουν οι επιθεωρήσεις για έλεγχο επικίνδυνων ουσιών

Με εναρμονιστικούς κανονισμούς που έχουν κατατεθεί ενώπιον της Βουλής προς έγκριση, σφίγγουν τα κολάνια για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Βασιλικού και χρησιμοποιούν επικίνδυνες ουσίες. Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται είναι και η αύξηση των επιθεωρήσεων για να διαπιστώνεται αν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

Σκοπός των Κανονισμών είναι η αύξηση των υποχρεώσεων και κατ’ επέκταση των μέτρων ασφάλειας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε χώρους εργασίας που υπάρχουν χημικές ουσίες σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του 75% των οριακών ποσοτήτων που καθορίζονται στους υφιστάμενους Κανονισμούς.

(β) Σε χώρους εργασίας που εφάπτονται σε μονάδες SEVESO.

(γ) Σε χώρους εργασίας που βρίσκονται στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού.

Με τις αλλαγές που εισάγονται στο εν λόγω Σχέδιο Κανονισμών οι εργοδότες των πιο πάνω χώρων εργασίας θα έχουν υποχρέωση, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, να υποβάλουν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (αρμόδια Αρχή) τις απαραίτητες πληροφορίες που καθορίζονται στους Κανονισμούς (π.χ. Γνωστοποίηση, Έγγραφο για Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας, δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος μεγάλης κλίμακας) και να εξασφαλίσουν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Οι Κανονισμοί αφορούν την εναρμόνιση της Κυπριακής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες.

Σε συνοδευτικό κείμενο αναφέρεται, πως στους προτεινόμενους Κανονισμούς δεν προβλέπονται οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις. Επίσης, με τους προτεινόμενους Κανονισμούς θα διενεργούνται επιθεωρήσεις με αυξημένη συχνότητα σε μεγαλύτερο αριθμό υποστατικών.

Περίοδος προσαρμογής 18 μηνών

Το Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023», εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21.11.2023.

Στην απόφαση προνοείται, ανάμεσα σε άλλα, πως για εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν και είχαν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο (Κεφ.96) ή πολεοδομική άδεια σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο πριν την ημερομηνία δημοσίευσης των Κανονισμών, οι εν λόγω Κανονισμοί που θέτουν αυξημένες υποχρεώσεις στις εγκαταστάσεις, τίθενται σε ισχύ 18 μήνες μετά τη δημοσίευση τους.

Οι εργοδότες που εμπίπτουν στις πρόνοιες των  σχετικών Κανονισμών υποβάλλουν στην αρμόδια Αρχή κάθε έτος, Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.

 

Στο συνοδευτικό κείμενο αναφέρεται επίσης, πως η οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων που ενδέχεται να προκόψουν από ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες και για τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Υποδεικνύεται δε, πως τα μεγάλα ατυχήματα συχνά έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως αποδεικνύεται από τα ατυχήματα στο Seveso, στο Bhopal, στη Schweizerhalle, στο Enschede, στην Τουλούζη και στο Bunceficld. Επιπλέον, οι επιπτώσεις είναι δυνατόν να επεκταθούν πέραν των εθνικών συνόρων. Κατά συνέπεια, είναι επιτακτικότερη η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την κατοχύρωση υψηλού επιπέδου προστασίας των πολιτών, των κοινοτήτων και του περιβάλλοντος σε όλη την Ένωση.