Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας σε σχέση με τη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, στις 30/6/2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο τροποποιητικός νόμος Ν51(I)2023, που προβλέπει την απαλλαγή αμοιβής από εργοδότηση στη Δημοκρατία ατόμου το οποίο δεν ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία για χρονική περίοδο 15 συνεχόμενων ετών αμέσως πριν την έναρξη εργοδότησής του στη Δημοκρατία.

Ο τροποποιητικός νόμος έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2022 και οι σχετικές πρόνοιες επηρεάζουν τη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022. Το Τμήμα Φορολογίας ενήργησε άμεσα για τις αλλαγές, αποστέλλοντας αίτημα προς τη συνεργαζόμενη εταιρεία στην Ελλάδα, και η διαδικασία οριστικοποίησης της Δήλωσης βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Αναμένεται ότι η διαδικασία αλλαγών και ελέγχου θα ολοκληρωθεί σύντομα και η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022 θα αναρτηθεί στο σύστημα TAXISnet για υποβολή.

Το κοινό θα ενημερωθεί μέσω ανακοινώσεων ή/και αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων για την έναρξη υποβολής της Δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022 και καταβολής του φόρου είναι η 2α Οκτωβρίου 2023 και ότι υποχρέωση υποβολής Δήλωσης έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι, των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2022 είναι μεγαλύτερο από 19.500 ευρώ