Επιθεωρήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης πραγματοποίησε η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων για καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και του ελέγχου τήρησης Βασικών Εργασιακών Νομοθεσιών, ενημερώνει ότι κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022 πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επιθεωρήσεις σε παγκύπρια βάση στον τομέα της εκπαίδευσης.

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 220 υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν 104 εργοδότες και 116 Αυτοτελώς Εργαζόμενοι.

Το σύνολο των εργαζομένων που εντοπίστηκαν ήταν 429 (64 άντρες και 365 γυναίκες). Αναλυτικά, οι 387 ήταν Ελληνοκύπριοι, οι 32 πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 10 Αλλοδαποί Τρίτων Χωρών.

Εντοπίστηκαν έξι αδήλωτοι αυτοεργοδοτούμενοι, ένας αδήλωτος εργοδότης και 15αδήλωτοιεργαζόμενοι μισθωτοί.

Εκδόθηκαν 17 Ειδοποιήσεις Διαπίστωσης Παράβασης και 17 Πράξεις Επιβολής Προστίμου ύψους €14,600. Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες σε ό,τι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί επτά μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή

77778577

γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.