ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ 93.7

Eνδοκρινικοί διαταράκτες: Μια στρατηγική για το μέλλον που προστατεύει τους πολίτες της ΕΕ και το περιβάλλον

Eνδοκρινικοί διαταράκτες: Μια στρατηγική για το μέλλον που προστατεύει τους πολίτες της ΕΕ και το περιβάλλον Η Ε. Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Στην ανακοίνωση περιγράφεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι η ενωσιακή προσέγγιση παραμένει η πλέον σύγχρονη και κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό προσέγγιση στον κόσμο. Η ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβε η Επιτροπή το περασμένο έτος, κατά τη συνεργασία της με τα κράτη μέλη για τα κριτήρια προσδιορισμού των ενδοκρινικών διαταρακτών στους τομείς των φυτοφαρμάκων και των βιοκτόνων.

Η ανακοίνωση αντιμετωπίζει τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αποτελεί συνέχεια του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. Για πρώτη φορά η Ε. Επιτροπή θα δρομολογήσει διεξοδική εξέταση της νομοθεσίας που διέπει τους ενδοκρινικούς διαταράκτες μέσω ελέγχου καταλληλότητας ο οποίος θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν ήδη συλλεχθεί και αναλυθεί. Χωρίς να τίθεται υπό αμφισβήτηση η γενική επιστημονικά τεκμηριωμένη ενωσιακή προσέγγιση σε θέματα διαχείρισης των χημικών ουσιών, ο έλεγχος καταλληλότητας θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τον βαθμό που επιτυγχάνει τους στόχους της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Ο έλεγχος καταλληλότητας θα περιλαμβάνει επίσης δημόσια διαβούλευση.

ΠΑΦΟΣ