Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.

Η 7η Απριλίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (W.H.O.).

Η σημασία που δίδεται από την ΕΕ στον τομέα της Υγείας φαίνεται μέσα από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου».

Η ΕΕ έχει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη και τη διαχείριση των ασθενειών, την άμβλυνση των απειλών για την ανθρώπινη υγεία και την εναρμόνιση των στρατηγικών των κρατών μελών στον τομέα της υγείας.

Η ΕΕ έχει θέσει με επιτυχία σε εφαρμογή μια συνολική πολιτική μέσω της στρατηγικής «Μαζί για την υγεία», αλλά και του προγράμματος δράσης της για την περίοδο 2014-2020 καθώς και μέσω μιας δέσμης κανόνων παράγωγου δικαίου.

Η στρατηγική της ΕΕ «Μαζί για την Υγεία» στηρίζει επίσης τη γενική στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία στην ΕΕ προωθώντας την ανάπτυξη για όλους

— προαπαιτούμενο για την οποία είναι ένας πληθυσμός που χαίρει καλής υγείας.

Το 2014 ξεκίνησε το τρίτο πρόγραμμα για την υγεία, με στόχο την προώθηση της υγείας στην Ευρώπη, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΕ για τη βελτίωση των πολιτικών για την υγεία προς όφελος των πολιτών τους και ενθαρρύνοντας επίσης την από κοινού αξιοποίηση των πόρων.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Υγεία για την ανάπτυξη» και το χρονικό του πλαίσιο η περίοδος 2014-2020.

Το τελικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε είναι αποτέλεσμα των επιτυχημένων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, και του Συμβουλίου σε τρία κύρια θέματα:

τα κονδύλια του προϋπολογισμού, τις διαδικασίες έγκρισης ετήσιου προγράμματος εργασίας και τη συγχρηματοδότηση των κοινών δράσεων που αποσκοπούν στη δημιουργία κινήτρων για να βελτιωθεί η συμμετοχή των λιγότερο εύπορων κρατών μελών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ.

Οι μέχρι τώρα ενέργειες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της τρέχουσας πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της υγείας έχουν στηριχθεί σε σειρά στοχευμένων πρωτοβουλιών.

Η ανάδειξη της τοξικομανίας, του καρκίνου και του AIDS (μεταξύ άλλων), ως κρίσιμων κινδύνων κατά της υγείας, σε συνδυασμό με την ολοένα και πιο ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών και των επαγγελματιών του κλάδου υγείας εντός της ΕΕ, έχει διευρύνει ακόμη περισσότερο την σπουδαιότητα της δημόσιας υγείας μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την υποστήριξη της υλοποίησης της πολιτικής περιλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SANTE), καθώς και ειδικευμένους οργανισμούς, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται συστηματικά για την δημιουργία μιας συνεκτικής πολιτικής σε θέματα δημόσιας υγείας.

Έχει επίσης υποστηρίξει ενεργά την ενίσχυση και προαγωγή της πολιτικής για την υγεία με πλήθος γνωμοδοτήσεων, ερευνών, συζητήσεων, γραπτών δηλώσεων και εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας για θέματα όπως η στρατηγική της ΕΕ σε θέματα υγείας, η βιοτεχνολογία συμπεριλαμβανομένων της μεταμόσχευσης κυττάρων, ιστών και οργάνων, οι κίνδυνοι από τις ακτινοβολίες, οι σπάνιες νόσοι και άλλα.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) είναι ο βασικός ενεργός παράγοντας του ΕΚ για θέματα υγείας. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνη για περισσότερο από το ένα τρίτο της νομοθετικής δραστηριότητας του Κοινοβουλίου.

Η ομάδα εργασίας για την υγεία εντός της ENVI έχει διαδραματίσει, στην προηγούμενη και την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, έναν δραστήριο ρόλο στην προσπάθεια ενίσχυσης των ανταλλαγών μεταξύ μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επαγγελματιών υγείας όσον αφορά τα πλέον εξειδικευμένα ζητήματα υγείας, μέσω της διοργάνωσης θεματικών εργαστηρίων μελέτης.