ΕΤΕΚ : Επιτακτική ανάγκη η ρύθμιση τακτικής επιθεώρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

ΕΤΕΚ : Επιτακτική ανάγκη η ρύθμιση τακτικής επιθεώρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού για επιθεώρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε σχολεία.

 

Η δημόσια συζήτηση περί επικινδυνότητας που παρουσιάζουν ορισμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σχολεία τις τελευταίες εβδομάδες, ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη για τη θεσμοθέτηση του τακτικού ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθορισμένων κτιρίων. Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τις ενέργειες που γίνονται για να επιθεωρηθούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, όμως, τονίζει πως θα πρέπει η τακτική επιθεώρηση συγκεκριμένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων να θεσμοθετηθεί μέσω κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης. Όσον αφορά ειδικά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, το ΕΤΕΚ έχει διαχρονικά καταθέσει εμπεριστατωμένες θέσεις εκσυγχρονισμού του συστήματος αδειοδότησης, έγκρισης και τακτικού ελέγχου τους σε ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται στους πιο κάτω πυλώνες:

Απλοποίηση της νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων

Ενίσχυση του επαγγελματισμού και υπευθυνότητας όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα και ενσωμάτωση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ως προϋπόθεση για διατήρηση της άδειας τους

Θωράκιση των επαγγελματιών του τομέα και περαιτέρω αξιοποίηση τους μέσω εκχώρησης αρμοδιοτήτων αλλά και ευθυνών Διατήρηση από το κράτος στρατηγικού – εποπτικού ρόλου.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση σε κτίρια δημόσιας χρήσης ή και σε άλλα κτίρια που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως οι σχολικές μονάδες, επιβάλλεται να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους με ασφάλεια. Εκ φύσεως και λόγω της ανάγκης συνεχών επεκτάσεων, τροποποιήσεων, ακόμα και της γήρανσης των υλικών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις απαιτείται η συνεχής συντήρηση και επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε τακτά χρονικά διαστήματα για επιβεβαίωση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας της.