Καθυστερήσεις που κοστίζουν στη Λεμεσό.

Πολλά λεφτά θα κοστίσουν στους Λεμεσιανούς έργα του αποχετευτικού στη δυτική περιοχή της πόλης, αφού μόνο το αντλιοστάσιο από €1,2 εκατομμύρια εκτοξεύθηκε σε περίπου €6 εκατομμύρια.

Το έργο αφορούσε στην κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη δυτική Λεμεσό, αλλά λόγω κακών εκτιμήσεων και σχεδιασμού, τα σχέδια που αφορούσαν το αντλιοστάσιο επεξεργασμένου νερού τροποποιήθηκαν.

Το τελικό ποσό που θα καταβληθεί δεν συμφωνήθηκε, αλλά το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας συμφώνησε να καταβάλει στον εργολάβο άλλα περίπου €4.696.924 (πέραν του €1,2 εκατ.) ανεβάζοντας το κόστος περίπου στα €5,9 εκατ.

Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) ενέκρινε οδηγία για ανάθεση της υλοποίησης του έργου στον εργολάβο εγκρίνοντας για το όλο έργο καθυστερήσεις 433 μέρες, εκ των οποίων οι 236 αφορούν το αντλιοστάσιο.

Για την καθυστέρηση των 423 ημερών, το ΣΑΛΑ αρχικά εισηγήθηκε όπως στον εργολάβο καταβληθεί €1,7 εκατ. και στην πορεία μείωσε το ποσόν που πρότεινε στο €1,6 εκατ.

Παράλληλα, εισηγήθηκε να καταβληθεί στον εργολάβο επιπλέον ποσόν €4.696.924 για το κατασκευαστικό κόστος του αντλιοστασίου.

Περαιτέρω εισηγήθηκε όπως για την παράταση των εργασιών καταβληθεί στον εργολάβο άλλο €1,5 εκατ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργολάβος διεκδικούσε για καθυστερήσεις μεταξύ €3,5 - €5 εκατ.

Πέρα των πιο πάνω, η ΚΕΑΑ στις 16 Δεκεμβρίου 2020 ενέκρινε όπως δοθεί οδηγία στον εργολάβο να κατασκευάσει το αντλιοστάσιο καθώς και συνολική παράταση 423 ημερών.

Αρχικά ο εργολάβος διεκδικούσε 236 μέρες για τις καθυστερήσεις στον αντλιοστάσιο αλλά προστέθηκαν και άλλες μέρες που αφορούν και το υπόλοιπο έργο.

Η ΚΕΑΑ δεν ενέκρινε συγκεκριμένο ποσόν για πληρωμή του εργολάβου, κάτι το οποίο θα εξεταστεί στην πορεία.

Για την καθυστέρηση των 423 ημερών, το ΣΑΛΑ αρχικά εισηγήθηκε όπως στον εργολάβο καταβληθεί €1,7 εκατ. και στην πορεία μείωσε το ποσόν που πρότεινε στο €1,6 εκατ.

Παράλληλα το ΣΑΛΑ εισηγήθηκε να καταβληθεί στον εργολάβο επιπλέον ποσόν €4.696.924 για τον κατασκευαστικό κόστος του αντλιοστασίου.

Επιπλέον εισηγήθηκε όπως για την παράταση των εργασιών καταβληθεί στον εργολάβο άλλο €1,5 εκατ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργολάβος διεκδικούσε για καθυστερήσεις μεταξύ €3,5-€5 εκατ.

Με τις εκτιμήσεις διαφώνησε η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία θεωρεί πως με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν έπρεπε να αφαιρεθεί από το εν εξελίξει συμβόλαιο η εργασία κατασκευής του αντλιοστασίου από τον εργολάβο προκειμένου να αποφευχθούν οι χρονικές και οικονομικές απαιτήσεις του, που συνεπάγονται μεγάλο κόστος.

Παράλληλα, η Ελεγκτική Υπηρεσία τάχθηκε υπέρ της προκήρυξης νέων προσφορών, έστω και αν αυτό οδηγούσε σε περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίηση του ήδη καθυστερημένου έργου.

Σημειώνεται, πως το συμβόλαιο υπεγράφη στις 30.11.2018 με διάρκεια εκτέλεσης 24 μηνών.

Οι εργασίες άρχισαν στις 7/1/2019 και αναμενόταν να ολοκληρωθούν στις 6/1/2021 αλλά, όπως γράφτηκε ήδη, ο εργολάβος διεκδικεί καθυστερήσεις 236 ημερολογιακών ημερών.

Το συνολικό κόστος ήταν €26 εκατ. αλλά εκ των πραγμάτων έχει ήδη ξεπεραστεί.

Για την κατάσταση που δημιουργήθηκε και την απουσία συνεννόησης και προγραμματισμού, ευθύνη φαίνεται να φέρουν τόσο το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας όσον και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων το οποίο θα διαχειρίζεται το αντλιοστάσιο νερού. Μάλιστα, η Ελεγκτική Υπηρεσία χαρακτήρισε ενώπιον της ΚΕΑΑ απαράδεκτο τον χειρισμό του θέματος, κάτι το οποίο, όπως υποστήριξε, οδήγησε σε δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση τον προϋπολογισμό του έργου υπέρ του εργολάβου, στον οποίο επίσης επιρρίπτει ευθύνες για αδυναμίες στον προκαταρκτικό σχεδιασμό του αντλιοστασίου, αφού μέρος των προδιαγραφών και των απαιτήσεων που είχε θέσει αρχικά το ΤΑΥ.

Εξάλλου, η Ελεγκτική Υπηρεσία υποστήριξε, πως βασικές αρχές θεμάτων ασφάλειας λειτουργίας του Σταθμού, δεν ικανοποιούνταν λόγω ελλειμματικού σχεδιασμού κάτι το οποίο οδήγησε το ΤΑΥ σε επαναξιολόγηση των τεχνικών δεδομένων της υποδομής του.

Ως αποτέλεσμα αυτού, το ΤΑΥ ζήτησε όπως τροποποιηθούν οι αρχικές του απαιτήσεις για τον σχεδίασμά του αντλιοστασίου.