Ας είναι καλά η ΡΑΕΚ.

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) τροποποιούνται, με ισχύ από το τέλος Ιανουαρίου έως και το τέλος του 2021, οι ρυθμιζόμενες διατιμήσεις ηλεκτρισμού, με συνέπεια να επέλθει κατά μέσο όρο μείωση 3,2% στο σύνολο των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων, με βασική τιμή καυσίμου 300 ευρώ ανά μετρικό τόνο.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕΚ, ηερομηνίας 8/1/21:

- Η μέση τιμή βασικής διατίμησης χαμηλής τάσης (διατίμηση 01, οικιακής χρήσης) καθορίζεται για το 2021 στα 12,82 σεντ ανά κιλοβατώρα, έναντι 13,75 σεντ το 2020 (μείωση 6,7%).

Σε σχέση με το 2016, όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το σύστημα των ρυθμιζόμενων από τη ΡΑΕΚ διατιμήσεων, η μείωση για το 2021 ανέρχεται στο 11,5%.

- Η μέση τιμή για τη βασική διατίμηση χονδρικής, με βασική τιμή καυσίμου 300 ευρώ τον μετρικό τόνο, καθορίστηκε στα 8,71 σεντ, έναντι 9,24 σεντ το 2021 (μείωση 5,8%).

Σε σχέση με τη διατίμηση που ίσχυε το 2016, η μείωση για το 2021 είναι 8,8%.

- Σε ό,τι αφορά τα τέλη χρήσης διτύου, για το 2021 καθορίστηκαν από τη ΡΑΕΚ τα 3,46 σεντ, έναντι 3,53 σεντ το 2020 (μείωση 2%).

Η συνολική μείωση στα τέλη χρήσης δικτύου, από το 2016 έως το 2021, ανέρχεται στο 21,5%.

- Τέλος, αναφορικά με τα επιτρεπόμενα έσοδα της ΑΗΚ (με βασική τιμή 300 ευρώ τον μετρικό τόνο) ανά πωληθείσα κιλοβατώρα καθορίστηκαν στα 11,98 σεντ, έναντι 12,70 το 2020 (μείωση 5,7%).

Η μείωση ανέρχεται στα 12,3 σεντ για την περίοδο 2016-2021.

Όπως προκύπτει από το κείμενο της ρυθμιστικής απόφασης, οι μειώσεις στις διατιμήσεις οφείλονται σε μείωση, από τη ΡΑΕΚ, των επιτρεπόμενων εσόδων (ανάκτηση εσόδων) από την ΑΗΚ, έναντι δαπανών στις οποίες θα προβεί. Για παράδειγμα:

- Για τη διατίμηση χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς είχαν αρχικά ζητηθεί επιτρεπόμενα έσοδα (με αντίστοιχη επιβάρυνση των καταναλωτών) ύψους 41.898,403 ευρώ, αλλά η ΡΑΕΚ τα μείωσε κατά 5,25 εκατ. ευρώ.

- Για τις διατιμήσεις χρήσης του συστήματος διανομής (μέση και χαμηλή τάση) είχαν ζητηθεί επιτρεπόμενα έσοδα ύψους 87.190.792 ευρώ και η ΡΑΕΚ τα μείωσε κατά 10,7 εκατ.

- Για την αγορά ενέργειας από ΑΠΕ σε βασική τιμή είχαν αρχικά υπολογιστεί για το 2021 51,5 εκατ. ευρώ, αλλά η ΡΑΕΚ τα μείωσε κατά 7,8 εκατ.

- Για τις διατιμήσεις προμήθειας και τις χρεώσεις αγοράς ηλεκτρισμού στον τελικό καταναλωτή, ο αρχικός υπολογισμός επιτρεπόμενων εσόων ήταν σχεδόν 599 εκατ. και μειώθηκαν από τη ΡΑΕΚ, για το 2021, κατά 4,6 εκατ. περίπου.