Λέτε να έχουμε εκδηλώσεις στο Ακρωτήριο Άσπρο στην Πέτρα του Ρωμιού?

Ανοιχτό αφήνει το δρόμο η Περιβαλλοντική Αρχή για την υλοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με τίτλο «Path oh Aphrodite» πλησίον της περιοχής Ακρωτήριο Άσπρο στην Πέτρα του Ρωμιού.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος αφού εξέτασε όλα τα πιθανά προβλήματα λόγω της ευαισθησίας που παρουσιάζει η περιοχή που εμπίπτει στο Δίκτυο Natura 2000 προχώρησε στην έκδοση θετικής έκθεσης δέουσας και τώρα τον τελικό λόγο θα έχουν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που θα εξετάσουν το εν λόγω αίτημα.

Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις των ανεξάρτητων ειδικών μελών της Επιτροπής κατά την εξέταση της οικολογικής αξιολόγησης που όπως μας ενημέρωσαν «κάθονται πάνω σε αναμμένα κάρβουνα».

Όπως προκύπτει, η θέση των περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι οι εν λόγω παραστάσεις να διεξαχθούν σε άλλο χώρο γιατί η περιοχή αποτελεί πολιτιστική, αλλά και φυσική κληρονομιά του τόπου.

Επισημαίνουν μάλιστα τα ζητήματα στην πτηνοπανίδα και κυρίως το γεράκι φαλκόνι της Ελεονόρας που αποικία απαντάται στο Ακρωτήριο Άσπρο.

Η προτεινόμενη δραστηριότητα αφορά στην εγκατάσταση εξοπλισμού διενέργειας συναυλιών πλησίον της Πέτρας του Ρωμιού και στην υλοποίηση μια σειράς από εκδηλώσεις το διάστημα Μαΐου - Σεπτεμβρίου 2021.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται πλησίον των ορίων της περιοχής «Ακρωτήριο Άσπρο - Πέτρα του Ρωμιού» και η οποία συμπεριλήφθηκε στο Δίκτυο «Natura 2000» ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Για το έργο εξετάστηκε Ειδική Οικολογική Μελέτη για τις επιπτώσεις που τυχόν θα έχει η υλοποίηση εκδηλώσεων στην περιοχή τον Ιούνιο 2021.

Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθούν προσωρινές υποδομές διεξαγωγής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (Φορητές εγκαταστάσεις διεξαγωγής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων).

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Περιβαλλοντική Αρχή επισημαίνει ότι έλαβε υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις που δύναται να έχει το έργο στην προστατευόμενη περιοχή και τα αντικείμενα προστασίας της, τα στοιχεία και τις ίδιες γνώσεις των εκπροσώπων των Τμημάτων και ατόμων με εξειδικευμένες γνώσεις. Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Αρχή, η προτεινόμενη δραστηριότητα δεν επηρεάζει άμεσα και σημαντικά τους στόχους διατήρησης της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Ακρωτήριο Άσπρο - Πέτρα Ρωμιού», παρόλα ταύτα θα έχει άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στο περιβάλλον όπου θα φιλοξενηθεί (εκτός περιοχής Natura 2000).

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις αυτές που θα επιφέρει η προώθηση του προτεινόμενου έργου γίνεται εισήγηση όπως οι εγκαταστάσεις για την υλοποίηση των συναυλιών χωροθετηθούν στο βορειότερο κομμάτι της κρατικής δασικής γης.

Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να επηρεάσει φυσική βλάστηση εκτός της περιοχής του δικτύου Natura 2000, εξαιτίας αυξημένης καταπάτησης της βλάστησης και συμπίεσης του εδάφους κατά τη φάση εγκατάστασης, λειτουργίας και αποσυναρμολόγησης του.

Επιπρόσθετα, κάποιες επιπτώσεις αναμένεται να υπάρξουν λόγω ηχορύπανσης και φωτορύπανσης.

Όσον αφορά στις επιπτώσεις στην πτηνοπανίδα της περιοχής από την υλοποίηση του έργου, και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν αναμένεται να παρατηρηθούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα είδη και οικότοπους καθορισμού.

Αντιπρόταση για Ιούνιο Στα μέτρα που εισηγείται η Περιβαλλοντική Αρχή και τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνονται και αυτά που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων στα είδη χαρακτηρισμού της πτηνοπανίδας στην περιοχή Natura 2000 «Ακρωτήριο Άσπρο - Πέτρα Ρωμιού».

1) Προτείνεται όπως η περίοδος έναρξης υλοποίησης του έργου μεταφερθεί κατά το μήνα Ιούνιο, όπου τα περισσότερα είδη, θα βρίσκονται προς το τέλος της αναπαραγωγικής διαδικασίας.

2) Να αποφευχθεί η τοποθέτηση ηχείων και προβολέων με κατεύθυνση προς τα νότια και νοτιοανατολικά όπου βρίσκονται οι βράχοι εντός της θάλασσας και οι παραθαλάσσιοι απόκρημνοι γκρεμοί, αφού αποτελούν πιθανές θέσεις κούρνιας & φωλεοποίησης για διάφορα είδη. Να μη γίνεται προβολή οποιουδήποτε φωτισμού πάνω στην Πέτρα του Ρωμιού αφού εκεί κουρνιάζουν διάφορα είδη.

Περιορισμοί στο φωτισμό Κατά την περίοδο διεξαγωγής των εκδηλώσεων η Περιβαλλοντική Αρχή προτείνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων τα οποία είναι:

1) Η χρήση φωτισμού εντός της περιοχής διεξαγωγής των εκδηλώσεων, θα πρέπει να έχει περιορισμένη διάχυση στον βραχύ ορίζοντα εκτός της ανάπτυξης και σε όσο το δυνατό πιο κάθετα ως προς το έδαφος (όχι περισσότερο από 90ο πάνω από τον ορίζοντα).

Οι ακτίνες φωτός δεν πρέπει να κατευθύνονται προς τον ουρανό ή τη θάλασσα, ή να στοχεύουν δέντρα, καθώς αυτό θα έχει επιπτώσεις σε διάφορα είδη πουλιών που κουρνιάζουν ή χρησιμοποιούν την περιοχή.

Επίσης, να αποφευχθεί η χρήση φωτισμού με υψηλή περιεκτικότητα σε UV.

2) Κατά τις ημέρες όπου δεν θα υπάρχουν εκδηλώσεις, μέρος του πατώματος από τα παρασκήνια και τη σκηνή θα πρέπει αφαιρείται ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη διάχυση του φωτός (και ήλιου) προς τα φυτά, που θα βρίσκονται κάτω από τις υποδομές αυτές.